ARAMA   

  ESEN METAL - GEMİ GÖVDELERİNİN KATODİK KORUMASI

   
_____ Gemi gövdelerinin deniz suyu ile temas eden yüzeyleri deniz suyunun şiddetli korozif etkisi nedeniyle kısa sürede korozyona uğrar. Boya uygulanarak korozyon hızı azaltılabilir. Ancak deniz suyu ve özellikle fouling etkisi ile en uygun boyalar bile birkaç yıldan fazla dayanmaz. Gemi gövdelerindeki korozyonun hızı aşağıdaki faktörlere bağlı olarak büyük ölçülerde değişiklik gösterir.

•Geminin cinsi, hızı ve tonajı korozyon hızına etki yapar.
• Geminin limanda hareketsiz olarak beklediği veya seferde olduğu süreler içinde korozyon hızı farklıdır. Diğer taraftan geminin içinde bulunduğu deniz suyunun tuzluluk derecesi ve sıcaklığı da korozyon hızına etkir. • Gemi gövdesine yapılmış olan boya cinsi, kalınlığı ve eskime durumu ile kaplamadan önceki yüzey temizliği de korozyon hızı bakımından büyük önem taşır.

_____Bütün bu faktörlerin etki derecesini önceden belirleyerek bir geminin korozyon hızının önceden tahmin edilmesi oldukça güçtür. Çoğu zaman böyle bir tahminin yapılmasına gerek duyulmaz. Pratikte gemi gövdelerinin korozyondan korunması için uygun bir boya ile boyanması ve ayrıca katodik koruma yapılması yoluna gidilir.
Gemi Gövdelerinin Boyanması
  Gemi gövdelerinde korozyon açısından dört farklı bölge vardır. Şekil – a

•Yakın deniz atmosferi etkisinde kalan üst bölge,
• Atmosferde kalan ve zaman zaman ıslanan bölge,
• Geminin yük durumuna göre suya batan bölge,
• Sürekli deniz suyu içinde kalan bölge.

_____ Bu bölgelerin boyanmasında farklı cinste boyaların kullanılması gerekir. Deniz suyu alkali özellikte olduğundan deniz suyu ile temas eden bölgelerde sabunlaşabilen alkit tipte boyaların kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Diğer taraftan sürekli deniz içinde kalan yüzeylerde fouling olayını önlemek için son kat zehirli boya uygulanması yararlı olur.
_____Gemi gövdelerinin su içinde kalan yüzeyleri alkali etkilerine dayanıklı boyalarla üç kat halinde 200-300 µm kuru film kalınlığı olacak şekilde boyanır. Boya olarak epoksi, vinil veya klor kauçuk boyalar tercih edilir. Ancak hangi boya seçilmiş olursa olsun, boya ömrüne etki yapan en önemli husus ilk boyadan önce yüzey temizliğinin çok iyi yapılmış olmasıdır. Deniz suyu alkali karakterde olduğu için astar olarak alkaliye dayanıklı tipte çinko kromat, çinko fosfat ve kalsiyum plumbat gibi antikorozif astar boyalar tercih edilir. Ayrıca boyaların çabuk kuruyan cinste olması, geminin kuru havuzda bekleme süresini kısaltması bakımından büyük önem taşır. Geminin su altında kalan bölümlerinde son kat olarak fouling etkisine karşı zehirli boya uygulanması gerekir. Gemi gövdesinin su üzerinde kalan bölgeleri atmosferik korozyon etkisindedir. Bu bölgelerde boya kalınlığı daha az olabilir ve zehirli boya kullanılmasına da gerek yoktur.
 
  _____Boyaların korozyonu önlemek dışında ikinci bir görevleri de, geminin suya batan dış yüzeylerinin düzgün ve pürüzsüz olmasını sağlamaktır. Yüzeyde pas oluşması, kabuklaşma ve bu kabuklar üzerinde deniz canlılarının yapışması sonucu oluşan pürüzler sürtünme kayıplarına neden olur. Örneğin : 100.000 tdw’lik bir tankerin, yüzeylerinin düzgün ve pürüzsüz olması sağlanarak, geminin ekonomik ömrü boyunca yaklaşık 10 milyon dolar yakıt tasarrufu yapılabileceği hesaplanmıştır.
  Gemi Gövdelerine Katodik Koruma Uygulanmasında Genel Kurallar
  _____Gemi gövdelerine katodik koruma uygulaması da diğer deniz içi yapılarında olduğu gibidir. Ancak gemilerin hareket halinde oluşu ve akım ihtiyacının zamanla değişmesi, bazı farklar yaratır.

a. Katodik koruma uygulaması gemi henüz kızakta iken yapılır. Katodik koruma ömrü de geminin yeniden kızağa alınacağı süre göz önüne alınarak belirlenir. Bu süre yaklaşık olarak 1,5 – 2 yıl’dır.

b. Gemi gövdelerine hem galvanik anotlu hem de dış akım kaynaklı katodik koruma sistemi uygulanabilir. Seçim ekonomik faktörler göz önüne alınarak yapılır. Genellikle küçük tonajlı gemiler için galvanik anotlu katodik koruma sistemi daha uygundur.

c. Her iki sistemde de anotlar gemi gövdesine bağlanır. Gövde üzerine kabarıklık yapan bu anotlar sürtünme etkisi nedeniyle gemi hızı üzerinde olumsuz etki gösterir. Bu durum geminin yakıt sarfiyatının artmasına neden olur. Örneğin 18.000 tdw’lık bir petrol tankerine çinko anotlar bağlandığında, tanker hızını 14 . 5 mil/saat de tutabilmek için gemi motor gücünün %1 oranında arttırılması gerekmiştir. Anotların sürtünme kaybına meydan vermemesi için, gemilerde kullanmak üzere yassı biçimli özel anotlar kullanılmalıdır.

d. Gemi pervanesi ile gövde temas halinde olmasına rağmen, yağlama yağları nedeni ile ara yerde elektriksel direnç oluşur. Pervanenin de gemi gövdesi ile birlikte katodik olarak korunabilmesi için bu direncin 0,001 Ohm’ın altına düşürülmesi gerekir. Bu amaçla pervane miline bir fırça bağlanarak gemi gövdesi ile pervane arasında elektriksel bağ sağlammış olur. Şekil –b

 
 

e. Anotlar gemi gövdesine yapışık haldedir. Bu durum anot çevresinde aşırı voltaj oluşmasına ve boya tabakasının soyulmasına neden olabilir. Özellikle dış akım kaynaklı katodik koruma uygulamasında aşırı voltajın zararlı etkilerini gidermek üzere özel önlemler alınması gerekir.

f. Gemilerin akım ihtiyacı zamanla değişebilir. Bunun başlıca nedeni gemi yüzeylerine yapılmış olan boyanın zamanla eskimesidir. Akım ihtiyacı hesabında bu durumun göz önüne alınması gerekir.

  Pervanenin Etkisi
  _____Gemilerde pervane ve dümenin bulunduğu kıç bölgesinde korozyon hızı daha fazladır. Bunun başlıca üç nedeni vardır.

• Pervane şiddetli türbilans hareketine neden olur. Bu durum metal yüzeyine oksijen difüzyonunu maksimum değere çıkarır.
• Türbilans hareketi ayrıca kavitasyon etkisi yaparak erozyona neden olur. Böylece erozyonlu korozyon olayları artar.
• Bronzdan yapılmış olan pervane ve dümen çelik üzerine galvanik etki yaparak kıç bölgesinde korozyon hızının artmasına neden olur.
Kıç bölgesinde kendini gösteren bu etkiler, bu bölgede akım ihtiyacını artırır. Katodik koruma uygulamalarında bu durum göz önüne alınmalıdır.

  Galvanik Anotlar İle Katodik Koruma
  _____Gemiler önceleri yalnız galvanik anotlar ile katodik olarak korunmuştur. Başlangıçta galvanik anot olarak magnezyum anotlar kullanılmıştır. Magnezyum anotların hem akım kapasitesi, hem de verimleri düşüktür. Bu nedenle ancak kısa ömürlü katodik korumalarda kullanılabilir. Diğer taraftan magnezyum anotların potansiyelleri yüksektir. Bu durum gemi gövdelerine bağlanan anotların çevresinde aşırı korumaya ve kaplamanın soyulmasına neden olabilir.
_____Bu nedenle gemi gövdelerinin katodik korunmasında magnezyum anotlar yerine çinko veya alüminyum anotlar tercih edilmiştir. Çinko ve alüminyum anotlar ile korunmakta olan çelik arasında deniz suyu içinde maksimum 0.250 Volt bir potansiyel farkı oluşur. Katot potansiyeli arttıkça bu farkta azalır. Gemi gövdesinin potansiyeli en çok 0.95 Volt değerine (Ag/AgCl) ulaşabilir. Gemi potansiyeli katodik koruma için gerekli olan değere eriştikten sonra anotlardan çekilen akım kendiliğinden gittikçe azalır. Aksine olarak, gemi potansiyelinin düşük olması halinde anot katot arasındaki potansiyel farkı büyür ve anot akım çıkışları artar. Böylece anotlardan çekilen akım otomatik olarak kontrol edilmiş olur.
  Anot Dağılımı
  _____Anotlar, omurganın iki yanına ve su kotunun yaklaşık 1 m altına her iki yana simetrik olacak şekilde yerleştirilir. Galvanik anotlar gemiye kaynak edilerek bağlanır. Anodun gemi yüzeyine yapışan alt tabanı uygun bir boya ile kalın bir şekilde boyanarak izole edilir. Kaynak yerleri ve anot bağlantı pabuçları da aynı şekilde boyanır. Ancak anotların üst yüzeyleri asla boyanmamalıdır. Çünkü anotların yüzeyi her zaman suyla birebir temas halinde olmalıdır.
_____Deniz suyu içinde bir galvanik anot ile çok geniş bir alanı koruyabilmek mümkün olmaz. Deniz suyu rezistivitesi küçük olduğundan anottan uygulanan akımın potansiyeli kısa mesafeler içinde düşer. Bu durumda anotlar arasındaki mesafe çok fazla artırılamaz. Pratikte anotlar genellikle 5-6 m aralıklarla yerleştirilir. Anot kıç bölgesinde bu değer yarıya düşebilir. Kullanılan anotların en az dörtte biri gemi kıç bölgesine konulmalıdır. Kaplaması iyi durumda olan bir gemide yaklaşık 10 m² ıslak yüzey alanı için bir anot kullanılması yeterli olabilir. Pervane ve dümen için ilave anotlar kullanılmalıdır. Anotların gemi gövdesi ve kıç bölgesindeki dağılımı Şekil –c ve Şekil –d de görülmektedir.
 
 
"Bu sitede yayinlanan bütün teknik bilgi, ölçü ve resimlerin her hakki ESEN METAL firmasina  aittir. Yayinlanan teknik bilgi , ölçü ve resimler hangi amaçla olursa olsun yazili müsaademiz olmadikça çogaltilamaz, kaynak gösterilmek sartiyla dahi özetlenerek veya kismen basilip yayinlanamaz.  Bu konuda Istanbul Mahkemeleri müracaat merciidir. Bu sitede verilen teknik bilgi, ölçü ve resimler üzerinde kismen veya tamamen, önceden haber vermeksizin degisiklik yapma veya iptal etme hakkimiz mahfuzdur."
korozyon,cinko tutya,çinko tutya anot,yüksek potansiyelli,az-63,katodik koruma şaft tutyası,magnezyum anot,çinko anot,tutya,alüminyum anot,aluminyum anot,cathodic protection,anot,yüksek potansiyelli magnezyum anod,şaft tutyası,aluminyum tutya,magnesium anod,galvanik anot,magnezyum döküm,magnezyum,yüksek potansiyelli,az-63korozyon,çinko,alüminyum,catodic protection,karina tutyası,magnezyum döküm anot,katodik,koruma,yüksek potansiyelli,az-63,az63,2 libre,17 libre,5 libre,tutyacı,high potential,10 libre,tutya,yat tutyası,gemi tutyası,korozyon,katodik koruma,32 libre,cathodic protection,cathodic,protection,corrosion,high potantial,yüksek potansiyelli,az-63,demirin korozyonu,korozyonun önlenmesi,termosifon korozyonu,gemilerde korozyon, korozyon,sacrificial,korozyon,galvanic,anode,korozyon,anodes,katodik koruma tutya,termosifon anotu,katodik koruma tutya,karina tutya korozyon,az-63,magnezyum anod,katodik koruma tutya,korozyon,esen metal,esenmetal,mağnezyum,cinko anot,koruması,yüksek potansiyelli,az-63,farwest,az63 katodik koruma,az-63,korozyon boyler,korozyon tutya,az63,çinko tutya,alüminyum tutya,aluminyum tutya,metal,corrpro,corrosion,reference electrode,zinc,ribbon,korozyonun önlenmesi,demir silikon,dual anot,galvanik usul,gemi tutyası,yat,yacht,yat tutyası,tekne,deniz,denizaltı,hull,tse,karina,magnesium rod anode,anotec,direnaj anot,direnaj anotu,marina,boya,gemi boyası,tersane,shipyard,pervane,şaft,gemi pervanesi,tutyası,tutyasi,yat tutyası,gemi tutyası,referans elektrot,referans elektrod,doğalgaz,doğalgaz malzemeleri,galvotec,titanium,doğalgaz montaj malzemeleri,doğalgaz tesisatı,igdaş,igdas,termosifon anotu,az63,çubuk magnezyum anot,flanş,düz flanş,borulu flanş,servis kutusu,test manometresi,yüksek potansiyelli az63,sargam metals,izole flanş,tutyacı,gemi tutyaci,yat tutyacı,harbor,izole flanş takımı,referans elektrot,polcor,referans elektrod,matcor,avometre,referans elektrot,alüminyum tutya,doğalgaz borusu,genleşme, fittings,tse,malzemeleri,interferans,tecnoseal,sıcak sargı bantı,tseli,tse,yüksek potansiyelli,hp,m1 tip,stuart steel,soğuk sargı bantı,bantları,izolasyon bandı,dual,ishale hattı,iski,borusu,çelik,lpg,tankı,boyler katodik koruma,tanklarının,koruması,doğalgaz boru hattı,petrol boru hattı,içme suyu,boru hattının,tank tabanının,botaş,botas,katodik koruması,boylerlerin,titanyum,titanium,oxide,demir silikon,karma oksit,mixed oxid,yuxi,platin,global,magnesium casting,doğalgaz borusu katodik koruması,termosifon korozyon,boyler korozyonu,aberdeen,nato petrol boru hattı,romörkör,gemi,boyler,boiler,termosifon anotu,water heater,WATER HEATER,CATHODIC PROTECTION,TERMOSİFON,KOROZYON,KATODİK KORUMA,termosifonların korozyona karşı önlemi,az63,elektrikli termosifonun katodik koruması,MAGNEZYUM ANOT,MAGNESIUM ANODE,ZINC ANODE,TS,MAGNEZYUM ANOD,GEMİ TUTYASI,benzin istasyonu,istasyonunun,tse,kum döküm,demirdöküm termosifonu,viessman,promax,boiler,SACRIFICIAL ANODES,TSE,CORROSION,BOILER,CATWELD,REFERENCE ELECTROD,REFERANS ELEKTROD,baymak,kadvelt,YAT TUTYASI,TERMOSİFON ANOTU,TERMOSİFON BOYLER ANOTU,ALÜMİNYUM TUTYA,ÇİNKO TUTYA,ESEN METAL,MAGNEZYUM DÖKÜM,YÜKSEK POTANSİYELLİ,BOYLER,TERMOSİFON,REFERANS ELEKTROD,GALVANİK ANOT,REFERANS ELEKTROD,TUTYA,DİRENAJ ANOTU,DUAL ANOT,ESEN METAL TUTYA,AZ-63,17 LİBRE,YÜKSEK POTANSİYELLİ 17 LİBRE,2 LİBRE MAGNEZYUM ANOT,TUTYACI,KATODİK KORUMA,2 LİBRE,17 LİBRE,10 LİBRE,ALÜMİNYUM TUTYA,LAMALI TUTYA,ÇİNKO ANOT KATODİK KORUMA,ALUMİNYUM ANOT,ÇİNKO ANOT,CİNKO ANOT,ALÜMİNYUM ANOT,KATODİK KORUMA,TUTYA,TUTYACI,KATODİK KORUMA ÇİNKO ANOT,KATODİK KORUMA TUTYACI,ÇİNKO TUTYA GALVANİK ANOT ŞAFT TUTYASI,KARİNA TUTYASI, catweld,katweld,tseli,direnaj anotu,dual anot,yüksek potansiyelli,titanyum anot,titanyum anot korozyon,termosifon anotu